Evropska kartica ugodnosti za invalide


Z invalidsko kartico ugodnosti za invalide lahko invalidi v državah EU uveljavljajo različne ugodnosti in komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah.

Komu je kartica namenjena?

V skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa je upravna enota pristojna za izdajo parkirne karte, do katerega so upravičene:

  • Slepim in slabovidnim,
  • Gluhim in naglušnim,
  • Gluhoslepim,
  • Gibalno oviranim osebam,
  • osebam z motnjami v duševnem razvoju in težavami v duševnem zdravju in posameznikom/posameznicam z drugimi vrstami invalidnosti

Kako do Evropska kartica ugodnosti za invalide?

Dobijo jo lahko vsi invalidi, ki so pridobili status ali pravice na podlagi invalidnosti skladno s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, področje vojnih invalidov, družbenega varstva duševno in telesno prizadetih oseb ter predpisov s področja izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju oziroma usmerjanju otrok s posebnimi potrebami kot otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, gluhoslepi otroci, gibalno ovirani otroci in otroci z več motnjami.

Ravno tako so do invalidske kartice ugodnosti upravičeni posamezniki oziroma posameznice z odločbo o telesni okvari z najmanj 90% telesne okvare zaradi izgube vida ali najmanj 70% telesne okvare zaradi izgube sluha ali druge osebe s priznano najmanj 80% telesno okvaro, če se seštevajo in je najnižji odstotek za eno vsaj 70% po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kartico pa bodo lahko pridobile tudi gluhoslepe osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opredelitev gluhoslepote po zakonu oziroma pravilniku, ki ureja tehnične pripomočke in prilagoditev vozila in invalidi po predpisih drugih držav članic Evropske unije.

Dokazila o invalidnosti ali telesni okvari, ki jih lahko upravna enota pridobi po uradni dolžnosti, jih vlagatelju ni treba prilagati.

Kaj pridobim z EU kartico ugodnosti za invalida

S kartico lahko upravičenci uveljavljate različne ugodnosti in komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah.

Vzpostavljena je spletna baza ugodnosti in mobilna aplikacija, ki bo ponujala nabor ugodnosti, ponujenih s strani različnih komercialnih ponudnikov.
Aktualne ugodnosti so predstavljene na spletni povezavi www.invalidska-kartica.si , kje je objavljena baza ugodnosti. Na njej je mogoče poiskati podatke po vrsti ugodnosti in krajih. Informacija o ugodnosti se izpiše z osnovnimi podatki: naslov, spletni naslov, delovni čas, telefonska številka, višina popusta…
Uporabniki imajo možnost uporabe baze ugodnosti tudi preko mobilne aplikacije. Mobilno aplikacijo lahko uporabniki poiščejo pod naslovom: »INVALIDSKA KARTICA«


Vir: https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/osebe-s-posebnimi-potrebami/kartica-ugodnosti-za-invalide.html