Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršilni organ ZMSS, ki ga na predlog predsednika ZMSS potrdi skupščina ZMSS. Izvršni odbor sestavlja predsednik ZMSS, namestnik predsednika ZMSS in 5 rednih članov, ki so iz različnih podružnic. Člane izvršnega odbora se izvoli za štiri leta z možnostjo enkratne ponovne izvolitve. Po štiri letnem moratoriju lahko ponovno kandidirajo. Člani izvršnega odbora v obdobju 2017 so:.

Izvršni odbor ZMSS predvsem:

 1. uresničuje sklepe skupščine ZMSS;
 2. pripravlja, sprejema in izvaja letne posebne programe dela ZMSS in letni finančni plan ZMSS;
 3. skrbi za izvajanje razvojnih in investicijskih programov;
 4. odloča o naložbah v višini do 10.000 EUR;
 5. odgovoren je za pripravo letnih poročil o izvajanju programov ZMSS in finančnega poslovanja;
 6. ustanavlja in ukinja komisije in imenuje njihove člane;
 7. obravnava zaključna poročila komisij ZMSS;
 8. po potrebi med dvema zasedanjema skupščine ZMSS imenuje vršilca dolžnosti predsednika podružnice;
 9. odloča o internih cenikih za koriščenje lastnih objektov in prispevkih, ki jih ZMSS nameni za koriščenju programov;
 10. odloča o zaposlovanju rednih in pogodbenih delavcev, plačah, nagradah, potnih stroških in drugih izplačilih;
 11. potrjuje pogodbe z izvajalci programov, z najemniki, z izvajalci investicij in z vsemi dobavitelji;
 12. odloča o nagradah članom ZMSS;
 13. odgovoren za reševanje prošenj in pritožb v mejah pristojnosti;
 14. odloča o pritožbah zoper sklepe organov ZMSS;
 15. odgovarja za pripravo predlogov novih programov dela, novih oblik organiziranosti in novih delovnih mest;
 16. rešuje in pomaga pri reševanju različnih problemov, ki so širšega značaja tako za ZMSS, kot za podružnice;
 17. imenuje predstavnike v druge institucije;
 18. opravlja druge naloge potrebne za nemoteno vodenje ZMSS.

Izvršni odbor lahko preko timov – delovnih teles, ki jih formira, vodi in spremlja posamezne posebne socialne programe, ki jih izvaja ZMSS. Predloge in zaključke vodje posameznih timov podajo na sejah izvršnega odbora.

Izvršni odbor se sestaja po potrebi. Izvršni odbor veljavno sklepa, če je na njem prisotnih večina članov. Glasuje se javno in predlogi so sprejeti, če za njih glasuje večina prisotnih članov.

Seje izvršnega odbora sklicuje in vodi predsednik izvršnega odbora ZMSS, v njegovi odsotnosti pa namestnik. Za svoje delo je odgovoren skupščini, ki ji tudi poda enkrat letno poročilo o delu.