Izdaja glasil in publikacij

Vsebina programa je informirati osebe z MS in njihove svojce o specifičnih simptomih MS, poteku bolezni ter o načinih zdravljenja, rehabilitacije….Hkrati informiramo člane in njihove svojce o vseh programih Združenja MS Slovenije, ki pomagajo tako osebam z MS kakor tudi njihovim svojcem. Posredno pa preko Glasila in strokovnih člankov v njem informiramo tudi zdravstvene delavce, ki so vse prepogosto nezadostno informirani. V Glasilu omogočamo članom Združenja, da pišejo o svojih izkušnjah in jih posredujejo drugim. Namen programa je, da z boljšo informiranostjo in prepoznavanjem multiple skleroze, ter problemov in težav povezanih z njo, preprečujemo izoliranost in stigmo naših članov ter njihovih svojcev.
Izdaja strokovnega Glasila in spremljajočih publikacij, je ena od osnovnih in najstarejših dejavnosti Združenja MS Slovenije.

      >